Fravær og permisjon i grunnskolen

Retningslinjer ved føring av fravær

Fravær i grunnskolen deles i dokumentert og udokumentert fravær. Det betyr at det ikke skilles mellom gyldig og ugyldig fravær.
Foreldre plikter å melde fra om fravær fra første dag.

1. Dokumentert fravær

1.1. Kortere fravær og sykdom:

Når en elev er borte fra skolen på grunn av sykdom, tannlege, begravelse o.l., regnes dette som dokumentert fravær dersom det leveres melding om årsaken til fraværet fra foreldrene eller sykemelding fra lege. Dersom det er mulig, skal melding leveres på forhånd. Kontaktlærer kan gi fri enkelttimer.

1.2 Andre trossamfunn:

Elever som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirken, haretter søknadrett til permisjon fra skolen de dagene trossamfunnet har helligdag. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjonen. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

1.3 Permisjon i inntil to uker, jf. Privatskulelova § 3‐13:

Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 10 dager. Det skal utvises skjønn ved behandling av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknad om permisjon (eget skjema) skal være skriftlig og sendes til kontaktlærer i god tid. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

NB! Nordborg ungdomsskole mener at det vanligvis ikke er forsvarlig å gi elever permisjon i ukene fra skoleårets start til høstferien på 8.trinn samt siste semester på 10.trinn. Deltakelse på nasjonale prøver er som hovedregel obligatorisk for alle elever på 8. og 9.trinn, og Nordborg ungdomsskole mener følgelig at det ikke er forsvarlig å gi elever permisjon når disse foregår.
Det er også sterkt ønskelig at elevene deltar på heldagsprøvene på ungdomsskolen.

2. Udokumentert fravær

2.1 Ingen melding/søknad.

Når elever er borte fra skolen uten at det leveres melding/søknad fra foresatte, regnes dette som udokumentert fravær.

2.2 Ordenskarakter.

Stort fravær som ikke kan dokumenteres, kan ha betydning for karakteren i orden på ungdomsskolen.

3. Føring av fravær på vitnemålet.

Jfr. Forskrift til privatskulelova § 3-40. Føring av fråvær i grunnskolen

Fra og med 8.trinn skal alt fravær eleven har, føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

Foresatte kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder kun når det er lagt fram dokumentasjon for fraværsgrunnen.
Foresatte kan også kreve at fravær inntil 10 skoledager pr. opplæringsår ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumentert helsemessig årsak eller innvilget permisjon etter friskolelova § 3-13.

Fravær som ikke skal telles grunnet sykdom må vare mer enn tre dager, og kan strykes fra og med fjerde sykedag. Det kreves dokumentasjon fra lege. Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan stryke fravær fra første sykedag.
Krav om vedlegg til vitnemål med årsak til fravær, må fremsettes innen 1. juni det året eleven slutter på aktuelt årstrinn.

Kravet må vise til hvilke datoer/ tidspunkter som kreves strøket, og det må fremlegges meldingsbok og/eller finnes dokumentasjon på mobilskole.no eller legeerklæring.

For enda mer utfyllende informasjon om fraværsføring i grunnskolen, les her.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle