Fraværsordningen VGS

Kunnskapsdepartementet fastsatte 23.06.16 en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det fra skoleåret 2016/17 vil være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær). Hvis de overstiger denne grensen, vil de ikke få karakter i faget. Hensikten med å innføre fraværsgrense er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk. Det er svært viktig at både elever og foresatte kjenner til den nye fraværsordningen. Hele endringen kan dere finne her på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (http://www.udir.no)

Hovedinnholdet i fraværsordningen

Udokumentert fravær
 • Hvis en elev er borte fra undervisningen i mer enn 10% uten å dokumentere fraværet sitt, gjelder følgende fraværsregler:
 • Hvis eleven har over 10 % udokumentert fravær i enkeltfag, vil eleven som hovedregel ikke få karakter i faget.
 • Rektor har likevel mulighet til å gjøre en vurdering og utøve skjønn i enkelttilfeller for fravær inntil 15 %. Dette kan gjelde elever i en vanskelig livssituasjon – der årsakene til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter i faget (forutsatt at faglærer har vurderingsgrunnlag).
 • Dersom eleven totalt sett har mer enn 15 % udokumentert fravær i enkeltfag, vil eleven ikke få karakter i faget.
 • Fraværsreglene gjelder både halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

Dokumentert fravær

Hvis eleven er borte fra undervisningen på grunn av sykdom eller andre gyldige grunner, er det viktig at han/hun har dokumentasjon slik at fraværet ikke telles som ugyldig fravær (jf. 10% regelen). Likevel kan eleven komme i en situasjon at faglærer mangler tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til tross for dokumentert fravær. Konsekvensen kan da bli at eleven får ikke vurdert (IV) i faget.

Eleven kan få karakter hvis det dokumenteres at fraværet som overstiger 10% kommer av:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Religiøs høytid for medlemmer av et annet trossamfunn enn Den norske kirke (inntil to skoledager)
 • Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med rektor regnes ikke som fravær

Dokumentasjonskrav

Den nye fraværsordningen har altså strengere krav til dokumentasjon av fravær enn tidligere. Fravær grunnet det overnevnte krever dokumentasjon for å bli godkjent som gyldig fravær.

Vi presiserer at eleven må framskaffe dokumentasjon etter time hos:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • Psykolog (BUP/VOP)
 • Helsesøster (helsesøster skal ikke dokumentere sykefravær!)
 • Tannlege
 • Kronisk sykdom kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen dokumentasjon fra sakkyndig. Dette gjelder også ved utredning/oppfølging av sykdom.


Ved velferdsgrunner kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes.

All kjøreopplæring, inkludert oppkjøring, er ifølge Kunnskapsdepartementet å betrakte som udokumentert fravær i den nye fraværsordningen.

Dokumentasjonen skal leveres inn senest tre dager etter at eleven er tilbake på skolen etter fraværet.

Annet fravær

Hvis en elev er borte fra skoletimer på grunn av en rettighet man har etter Friskoleloven/Opplæringsloven, skal det ikke regnes som fravær. Det gjelder f.eks.:

 • Rådgiving på skolen
 • Møte med PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid som er avtalt i forkant
 • Elevrådsarbeid
 • Skolens bistandsprosjektarbeid
 • Avtale med rektor eller andre ansatte

Søknad om fri / egenmelding

Elevene ved Nordborg vgs. skal søke om fri i forkant dersom de planlegger å utebli fra undervisningen. Dette skal de gjøre uansett fraværsgrunn.

Som friskole må vi i tillegg forholde oss til Økonomiforskriftens 20-dagersregel, som sier at skolen mister statsstøtte for elever med mer enn 20 dagers udokumentert fravær.

I tilfeller der man ikke kan søke om fri i forkant, f.eks. ved sykdom, skal eleven levere inn en egenmelding som forklarer fraværet. Husk å legge ved dokumentasjon for fraværsgrunn hvis man kan dokumentere fraværet.

Innlevert dokumentasjon er også viktig for at rektor skal kunne utøve skjønn i tilfeller med ugyldig fravær ut over 10%.

Dokumentasjonen skal leveres inn senest tre dager etter at eleven er tilbake på skolen etter fraværet.

Varselbrev

Eleven vil få varselbrev fra skolen ved fare for ikke å få karakter pga. høyt fravær, eller ved fare for ikke å få karakter pga. manglende vurderingsgrunnlag. En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter uten å ha blitt varslet på forhånd.