Skolestart for videregående

Enten du er ny av året eller har gått på Nordborg videregående skole før, vil vi med dette ønske deg hjertelig velkommen hit til høsten!
Artikkelen fortsetter under bildet

Skolestart blir mandag 23. august kl. 09.00, oppmøte i Møtesalen (ved siden av kantina), hvis smittevernreglene tillater at vi samles. Hvis vi ikke kan samles i møtesalen møter elevene opp til sitt klasserom. I så tilfelle vil vi merke med plakater hvor hver klasse skal møte slik at alle skal finne fram. Første skoledag vil kontaktlærerne og noen av faglærerne være til stede og gi videre opplysninger om skolestart, den første skoleuka, undervisning og opplegg for øvrig.

Litt om Nordborg

Nordborg Skoler er en kristen friskole som eies og drives av Misjonssambandet. På Nordborg er det både ungdomsskole og videregående skole. Til høsten blir det ca. 150 elever på videregående, fordelt på Helse og oppvekstfag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Helsearbeiderfag, Studiespesialisering og Allmennfaglig påbygning. Det er ca 55 ansatte ved Nordborg Skoler.

Skolen har en utvidet formålsparagraf. Vi gir ungdom opplæring på ungdomsskolenivå og videregående nivå etter offentlig godkjente læreplaner, og vi ønsker å formidle den kristne tro.

Utlån av skolebøker

Alle elever i videregående skole får låne skolebøker på skolen. Før skolebøkene leveres ut må skjemaet «Avtale om utlån av skolebøker/kalkulator skoleåret 2021/2022» signeres.

Elev-PC

Nordborg Skoler AS er med i Troms og Finnmark fylkeskommune sin ordning for elev-PC for elever i videregående skole. Alle elever som begynner på videregående skole, må bruke bærbar datamaskin i undervisningen. Det er valgfritt om eleven ønsker å bruke sin private bærbare pc på skolen, eller om man vil benytte seg av fylkeskommunens ordning for elev-pc. Det er viktig at alle elever ordner seg med en pc til skolestart. Du kan lese mer her: https://nordborg.no/elev-pc/

Fraværsregler

Det er viktig at elevene passer på å ha minst mulig fravær fra skolen. Dersom en elev har over 10 % udokumentert fravær, har eleven som hovedregel ikke rett på å få halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Se mer om regelen her: Fravær i videregående (udir.no)
Dette betyr i korte trekk at kravet til å dokumentere fravær har blitt skjerpet inn. Elevene bør derfor være i forkant og levere søknad om fri når man vet om planlagt fravær. I tillegg bør alt fravær dokumenteres så langt det er mulig.

På grunn av korona og smittevernreglene kan det komme unntak fra fraværsreglene for en kortere periode. Elevene vil i så tilfelle bli orientert om dette.

Politiattest

For elever i Vg1 og Vg2 som skal ha praksis på steder hvor det arbeides med barn og unge (f.eks. skole eller barnehage), kreves det at eleven kan legge fram tilfredsstillende politiattest før praksisen starter. Det betyr at elevene må søke om politiattest i begynnelsen av skoleåret. Det blir gitt nærmere informasjon om dette på skolen.

Skoleskyss

De som har rett til gratis skoleskyss (mer enn 6 km hjem-skole) må søke om busskort via https://www.tffk.no/skoleskysstroms Dette kan du gjøre så snart du vet at du har kommet inn. Elever som har hatt busskort tidligere må ta vare på busskortet fordi det samme kortet skal brukes også til kommende skoleår, men husk at du likevel må søke om busskort for å få aktivert det du allerede har.

Statens lånekasse

Les mer om stipend og lån i Lånekassen på www.lanekassen.no

Skolepenger

Regning for skolepenger sendes en gang pr måned (10 mnd) på epost til den som er oppgitt å skulle betale skolepengene (se skjema for personalia). Pris pr. mnd er kr. 1 250,-.

Skolebevis

Elevene vil få tilgang til skolebevis i visma etter at vi har fått tatt bilder og lagt disse inn.

Studietur

På grunn av bl.a. coronasituasjonen i Norge og Europa vil vi ta en avgjørelse om en eventuell studietur for vg2-klassene i løpet av høsten.

Kreative dager

I løpet av skoleåret har skolen kreative dager slik som ski/vinterdag, volleyballturnering, elev- og foreldrefestdager o.l. Elever som er deltidselever må regne med å måtte være til stede hele dagen på slike datoer, selv om de evt har noen fritimer vanligvis.

Internatet

Internatelevene er velkommen til å installere seg i løpet av søndag 22. august, fra kl. 18:00 (ta kontakt med skolen dersom du har behov for å komme tidligere). Det er et obligatorisk informasjonsmøte for internatelevene kl 20:00 søndag kveld. Da serveres det også kveldsmat. Foreldre er velkommen til å være til stede hvis de ønsker det.

Vi har ledige plasser på internatet. Ta kontakt med skolen så snart som mulig dersom du ønsker informasjon om internatet.

Velkommen til Nordborg

Vi tror at trivsel og trygghet er grunnleggende for et godt læringsmiljø. Våre ansatte vil gjøre sitt beste for at du skal få et godt utbytte av skoleåret. Like viktig er det at du selv yter maksimalt og gjør ditt beste. Det er gjennom et slikt samarbeid et godt miljø bygges og du får best mulig utbytte av læringen!

Med dette ønsker vi deg hjertelig velkommen til Nordborg 23. august. Inntil da får du ha en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,

Anette Sørensen Rege
Rektor