Inntaksreglement ungdomsskole

Basert på friskolelova § 3-1

1. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde, jfr. Lov om frittståande skolar (friskolelova) § 3-1.

2. Søknadsfrist for inntak er 1. desember for skolestart påfølgende høst. Søknaden skal leveres på skolens søknadsskjema.

3. Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, blir inntak gjort etter følgende prioriteringer.

a) 30 % av elevplassene til 8. klasse til de som søker først.

b) Barn av ansatte eller barn av styremedlemmer i NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband).

c) Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en misjonsorganisasjon eller Norsk kirke i utlandet eller som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntak gjøres.

d) Søkere som har søsken ved ungdomsskolen.

e) Loddtrekning der det så langt som mulig, sikres at hvert kjønn er representert med minimum 40 % i samlet inntak.

4. Styret fastsetter skolens elevkapasitet før inntak starter.

5. Søknader som er kommet inn etter fristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn, men alltid med lavere prioritet enn de som er kommet inn før frist.

6. Skolen tar ikke inn elever etter 1. oktober, så fremt ikke søkeren kommer i prioriteringsgruppe b eller c.

7. Vedtak om inntak er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen i Troms er klageinstans, og fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.

Vedtatt av skolestyret for Nordborg 15. mars 2012, med endring 8. februar 2018