Nordborg ungdomsskole

Nordborg ungdomsskole åpnet høsten 2013, og er en kristen friskole med offentlig godkjent læreplan. Skolen er åpen for alle. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, Norges nest største misjonsorganisasjon.

Vi vil jobbe for å skape et miljø for læring og trivsel. For oss er det viktig at alle elever er like verdifulle uansett evner og bakgrunn. Vi ønsker at elever, foreldre og lærere skal jobbe sammen for å skape et godt og trygt skolemiljø.

På Nordborg er det rom for tro, tvil, annen tro eller ingen tro. Det betyr at man ikke trenger å være kristen for å gå hos oss. Skolen er for alle! Vi ønsker likevel å fortelle til alle hvor unik hver enkelt er, ikke bare i menneskers øyne, men også i Guds øyne.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. desember året før man ønsker å begynne på skolen, og alle søkere får skriftlig svar innen utgangen av samme desember.

Skolepenger

Som friskole får Nordborg dekket 85% av driftskostnadene av staten. Derfor må elevene betale skolepenger.

Elevene betaler 15000 kr i skolepenger pr skoleår. Prisen inkluderer iPad og en en-ukers skoletur i 10. klasse til utlandet for hele klassen. Elevene får skolelunsj to dager i uken. De får det de trenger av bøker og skrivemateriell på skolen.

Skoleskyss

Hvis du bor mer enn fire km. fra skolen, så får du dekket skoleskyss innen egen hjemkommune. Dvs. at hvis du bor i Sørreisa får du dekket skyss til kommunegrensa. Hvis du bor i Senja kommune, får du skyss til bussholdeplassen nærmest skolen.

En kristen skole

Mange lurer på hva som gjør Nordborg til en kristen skole. Grunnen til at Nordborg eksisterer er at vi er et religiøst alternativ til den offentlige skolen. Det er nemlig bare lov å starte en friskole hvis den er et religiøst eller pedagogisk alternativ.

Siste nytt

Andakt og kristentrofag

Det elevene først og fremst merker som annerledes er at det er en 3-5 minutters andakt hver morgen. Denne foregår som regel i klasserommet, hvis vi ikke har besøk til skolen. I tillegg har alle elevene faget «Kristentro» to timer i uka, et eget fag som de offentlige skolene ikke har. Kristentro kommer i stedet for RLE (religion, livssyn og etikk), og er et fag med offentlig godkjent læreplan.

Besøk

Noen ganger får vi besøk av folk fra NLM, fra andre kristne kirker og organisasjoner, eller av elever fra bibelskolen Fjellheim i Tromsø. Noen av bibelskoleelevene får Nordborg som sin praksis, og bor her av og til som ekstra miljøarbeidere. Dette er alltid et populært innslag i miljøet. Noen ganger tar besøket form av konserter eller møter. Møtene er da frivillige og lagt til ettermiddagstid.

Vårt kristne grunnlag

Det at vi er en kristen skole vil si at vi er sterkt opptatt av at hver enkelt elev skal oppleve seg sett, tatt på alvor og elsket. Dette er viktig for oss fordi Guds kjærlighet er for alle som vil ha den, og Gud gjør ikke forskjell på folk. Dette skal skinne igjennom i undervisningen i alle fag.

Alle elever har rett til et godt arbeidsmiljø!

Nordborg er opptatt av elevene skal ha det bra på skolen, og det psykososiale miljøet er spesielt viktig.

Vi siterer fra opplæringslova:

Ǥ 9a-1 Generelle krav

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.»

Dette vil si hvis en elev opplever at det psykososiale miljøet er dårlig, for eksempel ved at han/hun blir utsatt for mobbing, kan eleven og /eller foresatte be skolen sette i verk tiltak i forhold til dette. Skolen v/rektor eller daglig leder vil da gjøre et enkeltvedtak. Det er klagerett på dette enkeltvedtaket. Klagen går da til skolen som vurderer den. Hvis den ikke tas til følge sendes den videre til Fylkesmannen i Troms som er den endelige klageinstans.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle